Pic

Эълонлар ва янгиликлар

 • 10.06.19

  Хурматли акциядорлар! Жамият маъмурияти, Сизларга акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиши, 2019 йил 29 июн куни Андижон шахри, А.Фитрат кучаси 246-уйда соат 10-00да жамиятнинг мажлислар залида утказилишини маълум килади.

  «ANDIJON SHAXAR MARKAZIY DEXQON BOZORI» Aksiyadorlik jamiyati
   АКЦИЯДОРЛАРИ УЧУН
  ЭЪЛОН!
  Хурматли акциядорлар! Жамият маъмурияти, Сизларга акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиши, 2019 йил 29 июн куни Андижон шахри, А.Фитрат кучаси 246-уйда соат 10-00да жамиятнинг мажлислар залида утказилишини маълум килади.
  Йигилишга доир хужжатлар билан танишиш ва акциядоларни руйхатга олиш ишлари соат 8-00дан 10-00га кадар амалга оширилади.
  Жамият маъмурияти, Сизлардан йигилишга шахсингизни тасдикловчи хужжат (паспорт, хайдовчилик хувохномаси, тугилганлик хакида гувохнома) ёки сизнинг номингиздан иштирок этувчи вакилингизни нотариал тасдикланган ишонч когози билан паспорти ва юридик ташкилотлар учун ташкилотдан берилган ишончнома хати билан ишончномада курсатилган вакилнинг паспорти билан келишингиз суралади.
  Йигилишга куйидаги масалалар куйилган:

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича хисоботини тасдиклаш.
  2. Жамиятнинг 2018 йил молия-хужалик фаолияти якунлари ва бизнес-режаси курсаткичларини бажарилиши тугрисида жамият бошкарув раисининг хисоботини тасдиклаш.
  3. Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича йиллик баланси, ва молиявий натижалар буйича жамият бош хисобчисининг хисоботини тасдиклаш.
  4. Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиклаш.
  5. Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича утказилган ташки аудиторлик текшируви хулосасини тасдиклаш.
  6. Жамиятнинг 2018 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича олинган соф фойда таксимотини тасдиклаш.
  7. Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиклаш.
  8. Жамиятнинг 2019 йилги молия-хужалик фаолиятига хулоса бериш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига туланадиган хак микдори чегарасини тасдиклаш.
  9. Жамият Кузатув кенгаши билан бошкарув раиси уртасида тузилган ишга ёллаш хакидаги мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтиришни тасдиклаш.
  10. Жамият Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш.
  11. Жамият Тафтиш комиссияси таркибини кайта сайлаш.

  Юкоридаги масаларни мухокама килишда уз овозларингизни беришингизни сураймиз.
  Мурожаат учун телефон:  +99897 272-56-29    +99891 497-56-29
  МАЪМУРИЯТ

Pic