Pic

Жамиияти тарихи

Андижон шахар «Марказий дехкон бозори» акциядорлик жамияти

Андижон шахар «Марказий дехкон бозори» акциядорлик жамияти, Узбекистон автоном Республикаси бош комиссариятининг буйругига асосан Андижон шахрининг «Эски шахар» худудининг олдин фойдаланишда булган катта кабристон урнида 1935 йилда ташкил этилган. 1937 йилда Уз.ССР Минстрлар Совети карорига асосан «Центральный рынок» города Андижана» деб номланган.

Бозор «Центральный рынок» номи билан 1991 йилга кадар фаолият олиб борган. 1991-1992 йилларда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Карорларига асосан «Центральный рынок» города Андижана базасида «Марказий дехкон бозори» акциядорлик жамиятини шакллантириш тугрисида карор кабул килинган